Разпределения за 6. клас

Български език за 6. клас

Автори: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова
Страници: 144
ISBN: 9789541810910
Клас: 6. клас
Предмет: Български език и литература

Заповед за одобрение  РД 09 3167 /14.08.2017 г.

 

Учебникът отговаря на новата учебна програма по български език за 6. клас от 2016 г. по отношение на:

 • вида, броя и формулировките на темите от учебното съдържание;
 • последователността при представяне на темите от учебното съдържание;
 • съотношението между уроците за нови знания, уроците за упражнение, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.

Учебникът предлага учебна научна информация, която отразява съвременните постижения в науките за езика и за езиковото образование. Това са сведения, отнасящи се до:

 • състоянието на съвременния български книжовен език и на книжовно-езиковите правила; същността, предназначението и езиковите характеристики на текстакато средство за размяна на информация в процесите на речевото общуване;
 • начините за развиване и усъвършенстване на езиковата и на функционалната грамотност на учениците от прогимназиалния етап на българското средно училище.

Информацията в учебника е структурирана така, че ученици и учители да могат бързо и лесно да се ориентират в отделните съдържателни ядра на урочните разработки. В началото на всяка разработка има:

 • кратко описание на целите на урока и цялостен текст от български или от чуждестранен автор с въпроси за дискусия;
 • лингвистичната учебна информация включва образци за анализ, езиков илюстративен материал, определения, таблици, схеми.

В учебника са предвидени упражнения за практическа работа с езика, упражнения за домашна работа, текстови задачи за проверка, оценка и самооценка, упражнения за повишаване на четивната грамотност на шестокласниците – за извличане, осмисляне, оценяване на информация от текстове и за прилагане на тази информация при решаване на задача, проблем или казус.

 

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Български език за 6.клас.docx Примерно годишно разпределение по Български език за 6.клас.xlsx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 6.клас.docx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 6.клас.xlsx

Литература за 6. клас (Герджикова и колектив)

Автори: Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева
Страници: 200
ISBN: 9789541810927
Клас: 6. клас
Предмет: Български език и литература

Заповед за одобрение  РД 09 3219 /14.08.2017 г.

 

Учебникът отговаря на новата учебна програма по литература за 6. клас по отношение на: вида, броя и формулировките на темите от учебното съдържание; последователността при представянето им; съотношението между уроците за нови знания, за упражнение, за преговор и обобщение, за проверка и оценка на знанията и уменията. Учебникът е богато и изключително функционално илюстриран.

Учебникът предлага:

 • Пълна урочна система към всички теми от програмата – върху художествените текстове и върху писмените и устните текстове за развиване на комуникативните умения.
 • Функционални рубрики, логически обвързани и с практическа насоченост.
 • Методически апарат, насочен към формирането на умения – за разчитане на художествен текст и осмисляне на посланията му, за защитаване на собствено мнение, за самостоятелно учене, за изразяване чрез творчество.
 • Възможност за проверка, оценка и самооценка на постиженията.

Информацията в учебника е структурирана така, че ученици и учители да могат бързо и лесно да се ориентират в отделните съдържателни ядра на урочните разработки.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Литература за 6.клас.docx Примерно годишно разпределение по Литература за 6.клас.xlsx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 6.клас.docx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 6.клас.xlsx

Литература за 6. клас

Автори: Б. Биолчев, С. Ангелова, Д. Янев, М. Калеев
Страници: 176
ISBN: 9786192151386
Клас: 6. клас
Предмет: Български език и литература
Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Литература за 6.клас - Биолчев.doc Примерно годишно разпределение по Литература за 6.клас - Биолчев.xlsx

Математика за 6. клас

Автори: Емил Колев, Диана Данова, Невена Събева-Колева, Таня Славчева
Страници: 256
ISBN: 9789541810958
Клас: 6. клас
Предмет: Математика

Учебникът отговаря на новата учебна програма по математика за 6. клас по отношение на: вида, броя и формулировките на темите от учебното съдържание; последователността при представяне на темите от учебното съдържание; съотношението между уроците за нови знания, уроците за упражнение, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.

Основната цел на учебника е бързо и лесно дасе усвоят и запомнят новите знания и понятия.

Всеки урок е разделен на две части и е написан на достъпен език. В първата част са представени всичкиосновни теоретични знания, нови понятия и дефиниции. Подробно са решени и няколко задачи. Задачите към всяка тема са степенувани по трудност. Структурата и последователността им осигуряват лесно и бързо разбиране на материала.

Във втората част са предложени задачи за самостоятелна работа. Решаването на тези задачи гарантира усвояването на новите понятия от урока и основните методи за решаване. Обобщителните и практически уроци помагат за по-лесното усвояване на учебното съдържание чрез интересни и полезни задачи.

Включени са тестови задачи, чрез които може самостоятелно да се проверят знанията на учениците.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Математика за 6.клас.docx Примерно годишно разпределение по Математика за 6.клас.xlsx

История и цивилизации за 6. клас

Автори: Васко Арнаудов, Цветан Цветански, Георги Якимов, Надка Васева
Страници: 168
ISBN: 9789541811023
Клас: 6. клас
Предмет: История и цивилизации

Учебникът е изцяло съобразен с новите изисквания и учебната програма на МОН и осигурява много добри възможности за постигане на целите ѝ. Той умело съчетава оптимизирана по обем и съдържание историческа информация и функционално конструиран методически апарат. Учебната информация е разделена на 4 теми, подредени в хронологичен и тематично-проблемен ред. Постигнат е баланс между държавно-политическа, стопанска, обществена, културна и религиозна история. Разработени са уроци за:

 • нови знания (41);
 • упражнение (7);
 • практически дейности (8);
 • обобщение и преговор (6);
 • тематичен контрол и самооценка (5).

Учебната информация в уроците за нови знания е поднесена като достъпен, интересен и четивен исторически разказ, постигнат чрез текст и изображения. Те започват с проблемен въпрос върху изучаваното съдържание. Включват разнообразни рубрики, въпроси и задачи за проверка на знанията и приложение на наученото. Уроците за упражнение представляват система от тренировъчни задачи с различна степен на трудност. Тяхната цел е формиране на нови или затвърждаване на вече придобити знания и умения у учениците. Уроците за практически дейности са разработени на основата на ситуационните технологии. Те въвеждат учениците в роля, чрез която да търсят решение на задача или да създадат краен продукт на основата на знания и умения, които притежават. Обобщителните и преговорните уроци са графично оформени в таблици с четири колони, които са съобразени с четирите тематични акцента в учебната програма.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по История и цивилизации за 6.клас.docx Примерно годишно разпределение по История и цивилизации за 6.клас.xlsx

География и икономика за 6. клас

Автори: Румен Пенин, Валентина Стоянова, Тони Трайков, Димитър Желев
Страници: 168
ISBN: 9789541810972
Клас: 6. клас
Предмет: География и икономика

В учебника по география и икономика са включени:

 • Карти в началото и в края на учебника: Карта на природните зони на сушата – в началото на учебника – дава възможност на учениците бързо да се ориентират при изучаване на природните зони по континенти, както и да ги сравняват. Политическа карта на света – в края на учебника – във всеки момент учениците могат да направят справка, изучавайки политическата карта и страните на континентите.
 • Пътеводител към учебника – ориентира учениците в структурата на различните типове уроци.
 • Разработки на всички видове уроци според учебната програма.
 • Тестове за самоконтрол – с тях учениците имат възможност да проверят сами знанията си. Предложени са тестове за входно и изходно равнище, тематичен контрол по континенти. За всеки от тестовете има брой на точките за верен отговор и скала за самооценяване. Ключът с верните отговори за всеки от тестовете се намира в книгата за учителя.
 • Речник на новите за 6. клас понятия, както и на вече познати основни понятия по предмета. Речникът е изключително полезен при работата на учениците през цялата година не само при въвеждане на понятията, но и в уроците за упражнение, обобщение и преговор.
 • Приложения – съдържат: таблица с информация за територията, броя на населението и столицата на подбрани държави по континенти, която дава възможност за изпълнение на задачи от апарата за контрол по съответните теми, както и за поставяне на допълнителни задачи, свързани с изчисляване на средна гъстота, сравнение на страните по площ, брой на населението и др.; предписания за изпълнение на различни дейности във вид на стъпки, за да могат учениците да открият необходимото, без да се налага да търсят из целия учебник.
Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по География и икономика за 6.клас.docx Примерно годишно разпределение по География и икономика за 6.клас.xlsx

Човекът и природата за 6. клас

Автори: Максим Максимов, Свобода Бенева, Сашка Кирилова, Огнян Димитров, Мира Славова
Страници: 168
ISBN: 9789541810941
Клас: 6. клас
Предмет: Човекът и природата

Учебникът отговаря на новата учебна програма по човекът и природата за 6. клас по отношение на: вида, броя и формулировките на темите от учебното съдържание; последователността при представяне на темите от учебното съдържание; съотношението между уроците за нови знания, уроците за практическа дейност, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.

Учебникът предлага: 

 • ясна методическа структура на изложението
 • балансирано съотношение между различните видове уроци
 • разнообразни практически дейности
 • ориентация към постигане на ключовите компетентности
 • стимулиране на любознателността и интереса на шестокласниците към процесите в живата и неживата природа
 • система за самооценка

 

В учебника са разработени 49 урока за нови знания, 8 лабораторни работи, 7 обобщителни урока, 7 урока за проекти и дискусии, 2 урока за решаване на задачи и 5 теста. Предложени са разнообразни лабораторни упражнения и нов тип уроци, които ще подпомогнат учениците при работата им по проекти, за усвояване на умения за наблюдение на природни обекти, за извличане на информация от различни източници и обработка на експериментални данни и за самооценяване.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Човекът и природата за 6.клас - вариант 1.docx Примерно годишно разпределение по Човекът и природата за 6.клас - вариант 1.xlsx Примерно годишно разпределение по Човекът и природата за 6.клас - вариант 2.docx Примерно годишно разпределение по Човекът и природата за 6.клас - вариант 2.xlsx

Технологии и предприемачество за 6. клас

Автори: С. Плачков, В. Петров, М. Кавданска, М. Делинешева, С. Маноилова, И. Генова
Страници: 104
ISBN: 9786192151034
Клас: 6. клас
Предмет: Технологии и предприемачество

Съвместно издание на ИК "Анубис", издателство "Булвест 2000" и фондация "Джуниър Ачийвмънт България".

 

Учебникът по технологии и предприемачество за 6. клас съответства на изискванията на мисията, общите и специфичните цели на обучението по този учебен предмет, както и на изискванията на учебната програма за изграждане на технологична грамотност и на умения за организираност, предприемчивост и инициативност. Стремежът е урочните теми да са съобразени с интересите и възможностите на учениците, а предлаганите обекти за практическа дейност, както и задачите за упражнение, да са изпълними в реална учебна среда. Водещи са екипната работа и разработването на проекти.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Технологии и предприемачество 6.клас.docx Примерно годишно разпределение по Технологии и предприемачество 6.клас.xlsx

Информационни технологии за 6. клас + CD

Автори: Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо, Красимир Харизанов
Страници: 124
ISBN: 9789541811009
Клас: 6. клас
Предмет: Информационни технологии

В контекста на рамката за дигитална компетентност авторите акцентират върху учебния предмет като концентратор на умения в области за генериране на съдържание (създаване на текст/графика/видео), сигурност (правила за сигурна и успешна работа с дигитално устройство), разрешаване на проблеми (всички уроци започват с предизвикателство). Екипът реализира идеята, че информационните технологии се изучават не защото присъстват като учебен предмет в училище, а за да помагат при разрешаване на проблеми и казуси.

 

Авторите се придържат стриктно към спазването на новата учебна програма по информационни технологии. Предлагат се практически задачи, свързани с понятията и уменията, предвидени в съдържанието на други учебни предмети. Предоставено е и примерно тематично разпределение на учебното съдържание в нормативния стандартен формат.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Информационни технологии 6.клас.docx Примерно годишно разпределение по Информационни технологии 6.клас.xls

Изобразително изкуство за 6. клас

Автори: Милена Блажева, Петя Иванова, Десислава Кралева
Страници: 112
ISBN: 9789541811030
Клас: 6. клас
Предмет: Изобразително изкуство

Учебникът е разработен в съответствие с учебната програма и отговаря на държавния образователен стандарт. Предложени са различни възможности за усвояване на нови знания, за упражнения и практически дейности, съответстващи на различни стилове на учене на учениците.

 

Учебното съдържание е представено чрез разнообразни, балансирани учебни дейности и задачи:

 • за сравнение и анализ на художествени творби и произведения на архитектурата;
 • за творчески дейности;
 • за разработване на художествен проект.

Учебните задачи дават възможност за прилагане на разнообразни подходи и методи на преподаване, които да съответстват на интересите и предпочитанията на учениците.

 

Учебната информация е съобразена с:

 • възрастовите особености на учениците;
 • понятията по темите от учебната програма, които са въведени плавно и с ясна формулировка;
 • видовете уроци по учебната програма за 6. клас.

 

В учебника е спазено препоръчителното процентно разпределение по брой часове за различните видове уроци в учебната програма. Създадени са условия за формиране на ключови компетентности и възможности за практическото им приложение.

 

Предвидени са разнообразни задачи, чрез които в уроците за упражнения и практически дейности се създават възможности за самостоятелно учене, критическо мислене и творчески дейности.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Изобразително изкуство за 6.клас.doc Примерно годишно разпределение по Изобразително изкуство за 6.клас.xlsx

Музика за 6. клас

Автори: Елисавета Вълчинова-Чендова, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова
Страници: 96
ISBN: 9789541810989
Клас: 6. клас
Предмет: Музика

Учебникът е изцяло съобразен с изискванията на новата учебна програма. Съдържанието е разпределено в уроци за нови знания, за упражнение, обобщение, преговор и наблюдение. Предложени са и три теста за проверка на входното, междинното и изходното равнище на знанията и уменията на учениците. Осигурени са ефективни междупредметни връзки.

 

Учебникът:

 • се отличава с последователност и прецизност по отношение на съдържанието и обема на използваната информация;
 • въвежда сложните музикални понятия и теми по достъпен начин, без да се накърни професионалната точност и спецификата на преподаваното музикалнотеоретично знание.
 • съдържа текстовете на всички песни за разучаване;
 • предлага множество задачи, които провокират творческите способности и въображението, екипната работа и изявата на лични музикални вкусове от учениците;
 • включва богат музикален материал с песни за разучаване и музикални произведения за слушане;
 • се отличава с богат илюстративен материал, подпомагащ възприемането на учебното съдържание и изпълнението на задачите;
 • предоставя критерии за оценяване и самооценяване на учениците в уроците за наблюдение.

Звуконосителите съдържат: песни за разучаване и инструменталните им съпроводи; произведения за възприемане; звукови примери.

Целият музикален материал е съобразен с възрастовите особености на шестокласниците. Песенният репертоар, както и произведенията за възприемане са близки до техния светоглед.

 

Музикалният материал се отличава с:

 • художествена стойност – основа за изграждане на естетическите критерии и ценностната система на учениците;
 • ярка звукоизобразителна и звукоизразителна интонационна основа, близка до техния музикален опит;
 • запеваемост на песните;
 • ярко музикално съдържание, на чиято основа да се овладяват новите понятия, да се формират знания и да се изграждат конкретни умения, включени като очакван резултат в учебната програма;
 • присъствието на композитори, които са емблематични за българската и световната музикална култура, с цел формиране на културна осъзнатост на шестокласниците;
 • най-характерното за съответните фолклорни области;
 • баланс между авторски и народни песни, стари и нови песни.
Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Музика за 6.клас.docx Примерно годишно разпределение по Музика за 6.клас.xlsx