Разпределения за 5. клас

Български език за 5. клас

Автори: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова
Страници: 136
ISBN: 9789541810088
Клас: 5. клас
Предмет: Български език и литература

Заповед за одобрение: РД09–1454/08.02.2017 г.

Учебникът отговаря на новата учебна програма по български език за 5. клас от 2015 г. по отношение на: вида, броя иформулировките на темите от учебното съдържание; последователността при представяне на темите от учебното съдържание; съотношението между уроците за нови знания, уроците за упражнение, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.

 

Учебникът предлага учебна научна информация, която отразява съвременните постижения в науките за езика и за езиковото образование. Това са сведения, отнасящи се до: състоянието насъвременния български книжовен език и на книжовно-езиковите правила; същността, предназначението и езиковите характеристики на текста като средство за размяна на информация в процесите на речевото общуване; начините за развиване и усъвършенстване наезиковата и на функционалната грамотност на учениците от прогимназиалния етап на българското средно училище.

 

Информацията в Учебника е структурирана така, че ученици и учители да могат бързо и лесно да се ориентират в отделните съдържателни ядра на урочните разработки: началото на всяка разработката е винаги на четна страница, а цялата разработка е разположена върху два последователни разтвора – общо 4 страници; в началото на всяка разработка има кратко описание нацелите на урока и  цялостен текст от български или от чуждестранен автор с въпроси за дискусия; лингвистичната учебна информация е разположена на една страница – винаги нечетна, и включва образци за анализ, езиков илюстративен материал, определения, таблици, схеми; на следващия разтвор са разположени упражненията за практическа работа с езика, упражненията за домашна работа, текстовите задачи за проверка, оценка и самооценка; важно значение за всеки урок иматупражненията за повишаване на четивната грамотност на петокласниците – за извличане, осмисляне, оценяване на информация от текстове и за прилагане на тази информация при решаване на задача, проблем или казус.

 

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Български език за 5.клас.docx Примерно годишно разпределение по Български език за 5.клас.xlsx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 5.клас.docx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 5.клас.xlsx

Литература за 5. клас

Автори: Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева
Страници: 240
ISBN: 9789541810132
Клас: 5. клас
Предмет: Български език и литература

Заповед за одобрение: РД 09-1473/08.02.2017 г.

 

Учебникът отговаря на новата учебна  програма по литература за 5. клас от 2015 г. по отношение на: вида, броя и формулировките на темите от учебното съдържание; последователността при представяне на темите от учебното съдържание; съотношениетомежду уроците за нови знания, уроците за упражнение, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.

 

 

Учебникът предлага:

 • Пълна урочна система към всички теми от Програмата – върху художествените текстове и върху писмените и устните текстове за развиване на комуникативни умения.
 • Функционални рубрики, логически обвързани и с практическа насоченост.
 • Методически апарат, насочен към формирането на умения – за разчитане на художествен текст и осмисляне на посланията му, за формиране на собствено мнение, за самостоятелно учене, за изразяване чрез творчество.
 • Възможност за проверка, оценка и самооценка на постиженията.

 

Информацията в Учебника е структурирана така, че ученици и учители да могат бързо и лесно да се ориентират в отделните съдържателни ядра на урочните разработки.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Литература за 5.клас.docx Примерно годишно разпределение по Литература за 5.клас.xlsx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 5.клас.docx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 5.клас.xlsx

Математика за 5. клас

Автори: Емил Колев, Диана Данова, Мариана Тодорова, Невена Събева-Колева
Страници: 272
ISBN: 9789541810064
Клас: 5. клас
Предмет: Математика

Заповед за одобрение: РД09–1484/08.02.2017 г.

Учебникът отговаря на новата учебна програма по математика за 5. клас от 2015 г. по отношение на: вида, броя и формулировките на темите от учебното съдържание; последователността при представяне на темите от учебното съдържание; съотношението между уроците за нови знания, уроците за упражнение, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.

 

Основната цел на учебника е бързо и лесно дасе разберат и запомнят новите знания и понятия.

 

Всеки урок е разделен на две части. В първата част са представени всички нови понятия и дефиниции. Подробно са решени и няколко задачи. Структурата и последователността на задачите осигуряват лесно и бързо разбиране на материала.

 

Във втората част са предложени задачи за самостоятелна работа. Решаването на тези задачи гарантира  усвояването на  новите понятия от урока и основните методи за решаване.

 

Включени са тестови задачи, чрез които може самостоятелно да се проверят знанията на учениците.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Математика за 5.клас.docx Примерно годишно разпределение по Математика за 5.клас.xlsx

История и цивилизации за 5. клас

Автори: Васко Арнаудов, Цветан Цветански, Виолета Стойчева, Кина Котларска
Страници: 152
ISBN: 9789541809648
Клас: 5. клас
Предмет: История и цивилизации

Учебникът е създаден в съответствие с новата учебна програма и е одобрен със заповед РД09-1224/29.08.2016 година на министъра на образованието и науката. Той е основният компонент в новия образователен пакет на издателство „Булвест 2000”.

 

 Учебникът осигурява възможност за по-лесно, неусетно и ефективно постигане на заложените в учебната програма очаквани резултати. Разработването на учебното съдържание е основано на възможностите за реализиране на обучението по история и цивилизации в 5. кл., чрез диалогова педагогика, при която ученикът е в центъра, а учителят е в ролята на модератор.

 

В учебника е постигнато изключително умело съчетаване на оптимизирана по обем и съдържание учебна информация и система от разнообразни по вид, характер и степен на трудност задачи и дейности, включени в методическия апарат към всяка тема от образователното съдържание. Учебната информация е поднесена като вълнуващ разказ за исторически събития, факти и дейности, в които децата са провокирани да търсят, проучват и обогатяват знанията и уменията си, да изследват и описват откритото. С помощта на разнообразните задачи и дейности петокласниците разработват различни исторически източници, попълват информираността си и на практика показват уменията си да разкриват и представят новото, което са открили и научили.

 

Съдържанието на учебника е разпределено между:

 • 41 урока за нови знания
 • 8  урока упражнения
 • 6 урока за преговор и обобщение
 • 6 урока за практически дейности

Уроците за нови знания предлагат оптимална по обем и систематизирана по съдържание информация по темите от учебното съдържание, представена като интересен и увлекателен разказ, които повежда петокласниците в далечния, но много интересен античен свят.

 

Уроците упражнения предлагат алгоритми за овладяване на умения за разчитане и работа с различни исторически писмени и материални източници – барелефи, карти, текстове, архитектурни паметници и др.

 

Уроците за практически дейности (по следите на историята) водят  учениците по пътеките на времето, където те посещават различни обекти и овладяват умения творчески да прилагат наученото, да разработват проекти, да пишат текстове за исторически събития и личности, да представят и презентират обекти от културното и историческото наследство.

 

Обобощителните уроци  - чрез функционално съчетаване на текстова и визуална информация, се представя кратко тематичното съдържание на всеки от петте раздела на учебника. В тези уроци освен обобщение е поднесена и допълнителна информация за обект от културното наследство от този период, предложено е разработване на различен вид текст, а също е осигурена и възможност за проверка на наученото чрез решаване на система от тестови задача.

 

Учебникът съдържа и уроци за преговор в началото и в края на учебната година. В тези уроци след преговора на учебното съдържание учениците могат да проверят наученото.

 

Съдържанието на учебника е насочено към реализиране на основната задача на учебния предмет История и цивилизации да формира и възпитава  стремеж към духовна и гражданска идентичност у съвременния гражданин.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по История и цивилизации за 5.клас.doc Примерно годишно разпределение по История и цивилизации за 5.клас.xlsx

География и икономика за 5. клас

Автори: Румен Пенин, Валентина Стоянова, Тони Трайков, Димитър Желев
Страници: 144
ISBN: 9789541810101
Клас: 5. клас
Предмет: География и икономика

Заповед за одобрение: РД09–1497/08.02.2017 г.

За авторския колектив на учебния комплект по география и икономика за 5. клас Вие, учителят, сте равноправен партньор в усилията за осъществяване на обучение, отговарящо на съвременните изисквания. В този смисъл книгата за учителя е единственото „помагало“, чрез което новите идеи могат да намерят Вашата подкрепа. Ето защо авторите отделят изключително внимание на съдържанието и визията й.


В Книгата за учителя:

 •  е предложен кратък анализ на новите нормативни документи;
 • направен е обзор на интерактивните методи и техники в обучението по география и икономика, които може да бъдат използвани ефективно в 5. клас;
 • дадени са методични указания за реализиране на уроците;
 • включени са тестове за текущ и тематичен контрол, разработени в два варианта и ключ с верните отговори.

 

Методическите указания за реализиране на урока имат следната структура:

 • план на урока;
 • опорни знания и умения;
 • указание на работа с текста;
 • указания за работа с методическия апарат;
 • работа с апарата за контрол.

 

В книгата е предложено примерно годишно тематично разпределение, в което подробно е разписана педагогическата технология за реализиране на всяка урочна единица.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по География и икономика за 5.клас.doc Примерно годишно разпределение по География и икономика за 5.клас.xlsx

Човекът и природата за 5. клас

Автори: Максим Максимов, Свобода Бенева, Севдалина Стоянова
Страници: 160
ISBN: 9789541810026
Клас: 5. клас
Предмет: Човекът и природата

Заповед за одобрение: РД 09-1552/08.02.2017 г. 

Учебникът отговаря на новата учебна програма по човекът и природата за 5. клас по отношение на: вида, броя и формулировките на темите от учебното съдържание; последователността при представяне на темите от учебното съдържание; съотношениетомежду уроците за нови знания, уроците за практическа дейност, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.

Учебникът предлага: 

 • ясна методическа структура на изложението
 • балансирано съотношение между различните видове уроци
 • разнообразни практически дейности
 • ориентация към постигане на ключовите компетентности
 • стимулиране на любознателността и интереса на петокласниците към процесите в живата и неживата природа
 •  система за самооценка.

В учебника са разработени 48 урока за нови знания, 10 лабораторни работи, 6 обобщителни урока, 3 урока за проекти и дискусия, 2 урока за наблюдение и учебна екскурзия. Предложени са по-голям брой лабораторни упражнения и нов тип уроци, които ще подпомогнат учениците при работата им по проекти, за усвояване на умения за наблюдение на природни обекти, за извличане на информация от различни източници и обработка на експериментални данни и за самооценяване.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Човекът и природата за 5.клас - вариант 1.docx Примерно годишно разпределение по Човекът и природата за 5.клас - вариант 1.xlsx Примерно годишно разпределение по Човекът и природата за 5.клас - вариант 2.docx Примерно годишно разпределение по Човекът и природата за 5.клас - вариант 2.xlsx

Технологии и предприемачество за 5. клас

Автори: Сашко Плачков, Владимир Петров, Мария Кавданска, Магданела Делинешева, Нели Димитрова, Детелина Арнаудова
Страници: 104
ISBN: 9786192150648
Клас: 5. клас
Предмет: Технологии и предприемачество

Съвместно издание на ИК „Анубис“ ООД, Издателство „Булвест 2000“ ООД, Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ Oдобрен със Заповед № РД 09-1529/08.02.2017 г. на министъра на образованието и науката.

 

Учебникът по технологии и предприемачество за 5. клас съответства на изискванията на мисията, общите и специфичните цели на обучението по този учебен предмет, както и на изискванията на учебната програма за изграждане на технологична грамотност и на умения за организираност, предприемчивост и инициативност.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Технологии и предприемачество 5.клас.docx Примерно годишно разпределение по Технологии и предприемачество 5.клас.xlsx

Информационни технологии за 5. клас + CD

Автори: Галина Момчева-Гърдева, Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Ангел Ангелов
Страници: 128
ISBN: 9789541809730
Клас: 5. клас
Предмет: Информационни технологии

Заповед за одобрение: РД09–1545/08.02.2017 г

Учебникът отговаря на новата учебна програма по математика за 5. клас от 2015 г. по отношение на: вида, броя и формулировките на темите от учебното съдържание; последователността при представяне на темите от учебното съдържание; съотношениетомежду уроците за нови знания, уроците за упражнение, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.

 

 Учебникът предлага кратка и точна теоретична част, разнообразие от задачи, методически насоки и допълнителни материали. Той е интересен, защото предлага предизвикателства, които са ангажиращи, съответстващи на реални казуси, свързани с реалният живот, а също и с други учебни предмети. Решаването им категорично развива не само дигиталните им компетентности, но и техните социални умения, умения за учене, предприемачески, математически и граждански компетентности, обогатява употребата на майчин и чужд език.

 

Всички идеи и ресурси в този учебник може да бъдат комбинирани и приложени в различни форми на взаимодействие с учениците - както за работа в клас, така и за домашна работа; както за самостоятелна работа, така и за групова работа; заедно с родителя, с учителя или когато ученик иска да покаже технология, свързана с урока, но с лично дигитално устройство и различен софтуер.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Информационни технологии 5.клас.docx Примерно годишно разпределение по Информационни технологии 5.клас.xls

Изобразително изкуство за 5. клас

Автори: Драган Немцов, Петя Иванова, Чавдар Попов, Десислава Кралева
Страници: 120
ISBN: 9789541810286
Клас: 5. клас
Предмет: Изобразително изкуство
Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Изобразително изкуство за 5.клас.doc Примерно годишно разпределение по Изобразително изкуство за 5.клас.xlsx

Музика за 5. клас

Автори: Елисавета Вълчинова-Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова
Страници: 96
ISBN: 9789541810095
Клас: 5. клас
Предмет: Музика
Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Музика за 5.клас.docx Примерно годишно разпределение по Музика за 5.клас.xlsx