Разпределения за 3. клас

Български език за 3. клас

Автори: Т. Борисова, Н. Димитрова, С. Бенчева
Страници: 128
ISBN: 9789541812167
Клас: 3. клас
Предмет: Български език и литература

Учебникът по български език за трети клас включва учебно съдържание, съобразено със заложените в учебната програма езикови и комуникативно-речеви компетентности.

 

Новите акценти в структурирането на учебното съдържание са свързани с:

 • постигане на функционален баланс между разнородния учебен материал – текстов, илюстративен, графичен, снимков;
 • осигуряване на условия за формиране на ключовите компетентности;
 • включване на достатъчно разнообразни дейности – упражнения и задачи за преговор и обобщение;
 • активно присъствие на занимателни елементи в уроците;
 • въвеждането на подходяща знакова система и добре разграничени рубрики;
 • осигуряване на възможност за самооценяване на постиженията на учениците.

 

Включените упражнения и дейности подпомагат учениците при овладяване на знания за:

 • фонетичните, морфологичните и синтактичните единици;
 • включване на езиковите понятия в конкретни речево-комуникативни ситуации;
 • правилно изразяване в устната и писмената реч;
 • устно и писмено преразказване на чужд текст (художествен и нехудожествен);
 • съчиняване на различни видове текст (по зададена тема, по поставен въпрос, по преживяна случка, по словесна опора, по даден герой, писмо).

 

Функционалният илюстративен материал, разнообразните езикови задачи и упражнения създават условия за развитие на познавателните и творческите способности на третокласниците.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 3.клас - Т.Борисова.docx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 3.клас - Т.Борисова.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 3.клас.docx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 3.клас.pdf

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Читанка за 3. клас

Автори: Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева
Страници: 140
ISBN: 9789541812129
Клас: 3. клас
Предмет: Български език и литература

Читанката съдържа интересни за учениците произведения – приказки, разкази, стихотворения, гатанки, басни, народни песни. Творбите са обединени в следните тематични цикли:

 • Учението е съкровище, трудът – ключ към него
 • Природата е велик художник
 • Мъдростта народна да открием
 • По-добре приятел верен, а не камък безценен
 • Гатанки ще ви задам, всеки да отгатва сам
 • Народни празници и обичаи
 • Приятелството е богатство
 • Нашето славно минало
 • Няма нищо по-приятно от домашното огнище
 • Приказки на другите народи
 • На какво ни учат басните
 • Световни майстори на приказката

Учебното съдържание се овладява чрез уроците за нови знания и уроците за упражнения. За по-голямата част от художествените текстове са предвидени уроци за упражнение.

 

Литературните знания са представени по достъпен начин в рубриката „Кът на малкия читател“.

 

В читанката са включени:

 • текстове, съобразени с опита и интересите на децата;
 • текстове, подпомагащи развитието на комуникативно-речевите умения на учениците;
 • избрани литературни произведения на класическата българска литература и на световната литературна класика за деца;
 • текстове с ясна и лесна за възприемане лексика;
 • система от задачи за възприемане на художествената творба и за обогатяване на речника;
 • задачи с тестов характер, занимателни задачи и др.

Предложената система от задачи в читанката е ориентирана към:

 • разбиране на прочетеното;
 • четене по роли;
 • драматизация;
 • разказване и осмисляне на художествения текст;
 • задачи с тестов характер;
 • задачи с повишена трудност.

В учебника е включен функционален илюстративен и снимков материал.

Произведенията за извънкласно четене са в цикъла „За тези, които искат да четат повече“.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 3.клас - Т.Борисова.docx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 3.клас - Т.Борисова.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 3.клас.docx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 3.клас.pdf

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Български език за 3. клас

Автори: Мария Герджикова, Санка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
Страници: 148
ISBN: 9789541812112
Клас: 3. клас
Предмет: Български език и литература

Учебното съдържание е разработено в съответствие с изискванията на новата програма и е разпределено в два раздела. В първия са представени уроци, свързани с езикови понятия, а във втория – уроци за овладяване на особеностите на текста и уроци за създаване на писмени или устни текстове.

 

Учебникът по български език е структуриран по следния начин:

 • уроци за нови знания;
 •  уроци за упражнение;
 •  уроци за обобщение;
 •  уроци за текущ контрол.

В уроците за нови знания работата започва с текст, чрез който се развиват умения за четене с разбиране и се актуализира стари знания. Всеки текст е съпроводен с илюстрация, която служи за опора при извличането на смисъла на текста. Целта е в рамките на часа да се работи с предложената словесна опора, като спрямо нея се въвеждат езиковите понятия и се овладяват знания и умения за тяхното прилагане в речевата практика.

 

Представянето на теоретичната информация се осъществява в специално обособена рубрика. В нея се разкриват особеностите на езиковото явление и се посочват примери, в които то е реализирано. В уроците за развиване на умения за създаване на текст в тази рубрика се посочва алгоритъм за устно или за писмено конструиране на съчинение, отговор на въпрос към нехудожествен (научнопопулярен) текста, лично писмо. Непосредствено след рубриката следват задачи, които служат за затвърждаване на новите знания.

 

В уроците за упражнение е използвана следната структура: представят се една или две задачи, които актуализират понятието от темата на урока, предлагат се задачи за приложение и задачи, които изискват пренос на знанията и развиване на умения спрямо речевата практика. При възможност се предлагат и задачи за работа в екип. Към всяка тема е включена и рубрика за самооценка, която дава възможност ученикът да оцени собственото си представяне в хода на урока.

 

В учебника по български език авторите са водени от стремежа да направят всяка задача възможна за изпълнение от всеки ученик независимо от равнищата на неговата подготовка. Затова винаги в тясното поле към съответната задача има образци, примери, насочващи допълнителни дейности, които подкрепят решаването на задачата или отговора на въпроса.

 

Уроците за обобщение служат за систематизиране на информацията от глобална тема по програмата. Работата отново се организира около опорния текст. Предлагат се типове задачи, които имат постепенно нарастващи равнища на трудност.

 

Темите за контрол (входящ, междинен и изходящ) съдържат задачи с тестов формáт, като е предложена и скáла за оценка на резултатите. Тя помага за формирането на качествена оценка за работата на ученика.

 

В уроците за преговор последователно се актуализират знания и умения. Задачите са подредени с нарастваща степен на трудност и обхващат езикови и комуникативни дейности.

 

В учебника се откроява система от знаци за означаване на типовете задачи или дейности, които се извършват чрез тях. Графично са представени рубриките образец, избор, допълнителен въпрос, оценявам се сам.Съществена е ролята на въведените рубрики Как да научаКакво да запомня. Първата има за цел да подкрепи учениците в процеса за развиване на умения за учене, като посочва алгоритъм за изпълнение на дадена задача, модели за обобщаване на информация и др. Рубриката Какво да запомня извлича ключовите понятия и помага за систематизирането на знанията. Включен е и пътеводител, чрез който учениците могат лесно да се ориентират в структурата на учебника.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 3.клас - М.Герджикова.docx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 3.клас - М.Герджикова.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 3.клас.docx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 3.клас.pdf

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Читанка за 3. клас

Автори: Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
Страници: 144
ISBN: 9789541812174
Клас: 3. клас
Предмет: Български език и литература

В читанката за трети клас са включени художествени творби на български и на чуждестранни автори и фолклорни текстове, както и всички разработени уроци, предвидени в процентното съотношение от програмата.

 

Представени са литературни откъси, които са придружени с богат илюстративен материал, с интерактивни, занимателни и интересни въпроси към литературните текстове, които онагледяват по различен начин учебния материал и правят учебната работа в часовете не само функционална, но и желана и привлекателна за учениците.

 

Уроците в читанката са организирани в седем раздела:

 • Ум и знание
 • У дома
 • Весели игри
 • Аз и другите
 • Моята родна земя
 • През зимата
 • Пролетни празници

Всеки художествен текст е придружен с илюстрации, въпроси, задачи, кръстословици и др. Те са определени от съдържанието на текста и от възрастовите особености на третокласниците. Илюстрациите много живо и изразително предават съдържанието на текста.  Това, че са включени разработки на всички уроци за нови знания и за упражнения, процентно определени в учебната програма, ще улесни много учителите в подготовката и провеждането на часовете по четене. Темите на различните видове уроци са изписани на подложки с различен цвят, което дава възможност лесно да се разпознават.

 

Очакваните знания, умения, отношения и компетентности, заложени в програмата, се постигат в резултат от това, че всички уроци към един художествен текст са подчинени на водещата тема в интерпретацията. От голямо значение за реализацията на уроците са логически добре подбраните думи в рубриката Ключ, които дават познания и насочват мисленето на учениците по посока на темата и идейния смисъл на текста. Авторите на читанката са ръководени от желанието да въведат и запознаят учениците в процеса на четене с разбиране. За да бъде постигнато това, авторите мислят, че най-напред трябва да бъдат избегнати преобладаващите задачи от типа „Четете с разбиране“. Те не водят до самостоятелно мислене, защото учениците не могат да открият нещо, за което нямат подготовка и познания. Всъщност тези задачи имат само императивен, а не обучаващ характер. Поради това са въведени няколко рубрики: Как да чета и разбирам текста, Как да науча, Какво да запомня.

 

Те съпътстват конкретните текстове и постепенно, на емпирично равнище поднасят знания и умения за осъществяването на процеса на четене с разбиране. Процес, усвояването на който ще продължи и следващите учебни години.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 3.клас - М.Герджикова.docx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 3.клас - М.Герджикова.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 3.клас.docx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 3.клас.pdf

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Математика за 3. клас

Автори: М. Богданова, М. Темникова, В. Иванова
Страници: 128
ISBN: 9789541812082
Клас: 3. клас
Предмет: Математика

Учебникът по математика за 3. клас продължава заложената в 1. и 2. клас тенденция в разработването на учебното съдържание. Използвани са разнообразни средства (илюстрации, занимателни елементи, пръчици и снопчета, бодливо и обикновено сметало, мисли на деца, таблици и др.) с цел да се съдейства за бързото ориентиране и активното включване на учениците при актуализирането, възприемането и затвърдяването на знанията, уменията и компетентностите, заложени в учебната програма по математика за 3. клас.

Работата с учебника се характеризира със следните особености:

 • Ориентирането в учебника е улеснено чрез Пътеводител, графични знаци и различно цветово оформление на всеки раздел и вид уроци.
 • Съдържанието на алгоритмите за писмено събиране и изваждане се изяснява, като пресмятанията сепредставят схематично в таблици.
 • При изясняването на алгоритмите за писмено умножение (както без преминаване, така и с преминаване) са включени и различни похвати за устно смятане.
 • При въвеждането на алгоритмите за писмено умножение е търсен най-лекият за учениците начин на изясняването им, без да се подценява тяхното съзнателно усвояване.
 • Правилно подбраните и добре организирани интерактивни задачи и техники осигуряват на учениците възможности за лесно разрешаване на проблеми.
 • Развиват се умения за самостоятелно вземане на решения, за съставяне на бюджет в различни ситуации – „В магазина“, „Подготовка за екскурзия“, „На спортния празник“.
 • Чрез решаването и съставянето на текстови задачи у учениците се формират умения за математическо моделиране – един от най-важните компоненти на математическата компетентност.
 • В задачите, свързани с усвояването на геометрични обекти, са предложени много задачи с практическа насоченост за измерване на предмети или разстояния с избрана от ученика мерна единица.
 • Разработена е технология за усвояването на правилата при овладяването и прилагането на математическите умения.
 • Последните задачи към всеки урок имат развиваща функция – изисква се откриване на закономерности, на разлики, на видови и родови понятия.

Учебникът е богато онагледен със схеми, таблици, чертежи, илюстрации, снимки, цветово обособяване на акцентите в урока. Това допринася както за по-лесното възприемане на учебното съдържание, така и за придобиване и усъвършенстване на умения за извличане на информация от различни източници.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Математика за 3.клас.docx Примерно годишно разпределение по Математика за 3.клас.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по Математика за 3.клас.docx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по Математика за 3.клас.pdf

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Човекът и обществото за 3. клас

Автори: Р. Пенин, Г. Якимов
Страници: 128
ISBN: 9789541812143
Клас: 3. клас
Предмет: Човекът и обществото

Учебникът по човекът и обществото за 3. клас осигурява възможност на учениците да възприемат и да осмислят информацията за обществото, природата на България и миналото на българското общество и държава. Интегралният характер на учебния предмет предполага съчетаване на първоначални знания по география, история и гражданско образование, както и част от специфичните за тези научни области принципи с традиционни и иновативни методически подходи. Работата с него се характеризира със следните предимства:

 

Ориентирането в учебника е улеснено чрез Пътеводител и различно цветово оформление на всеки раздел.

 

Разделните страници включват мотивиращо кратко описание на знанията и уменията, които учениците ще придобият чрез учебното съдържание, включено в съответния раздел.

 

Предложени са линии на времето за всеки исторически период.

 

Включени са различни рубрики, които организират и подпомагат възприемането на учебното съдържание:

 • Речникът – моят помощник
 • Знам и мога
 • Мога да открия
 • Нещо интересно
 • Вече научих
 • Творческа задача

В уроците за затвърдяване е разработен алгоритъм за изпълнение на предложените задачи.

 

Към уроците за обобщение са съставени въпроси, подпомагащи консолидацията на усвоеното в съответния раздел учебно съдържание. Включена е и препратка към съответния тест в учебната тетрадка.

 

Предложено е голямо разнообразие от изображения за природните богатства на България, различни артефакти от миналото на българското общество и държава, както и класически и по-нови исторически картини на известни художници. Те са равностоен източник на информация заедно с текстовия компонент.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Човекът и обществото за 3.клас.doc Примерно годишно разпределение по Човекът и обществото за 3.клас.xlsx

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Човекът и природата за 3. клас

Автори: М. Максимов, Д. Миленкова
Страници: 72
ISBN: 9789541812136
Клас: 3. клас
Предмет: Човекът и природата

Човекът и природата е интегриран учебен предмет и логично надгражда формираните основополагащи компетентности в областта на природните науки във втори клас по учебния предмет околен свят. При изучаването му учениците усвояват знания за обекти в неживата и в живата природа, за човека и неговото здраве. Придобиват умения да наблюдават природата, да извършват прости опити, да правят изводи и заключения.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Човекът и природата за 3.клас.docx Примерно годишно разпределение по Човекът и природата за 3.клас.xlsx

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Компютърно моделиране за 3. клас + DVD

Автори: А. Ангелов-Ачо, Е. Ковачева, К. Харизанов, Т. Сребрева, Т. Момчева, С. Петрова
Страници: 120
ISBN: 9789541812099
Клас: 3. клас
Предмет: Компютърно моделиране

Основните подходи, които предлага учебникът, са: активното учене; проблемно базираният подход и проектно базираният подход. В подкрепа на учителя учебникът предлага: кратка и точна теоретична част, много и разнообразни задачи, допълнителни материали, методически насоки, а за ученика учебникът предлага предизвикателства, съответстващи на реални казуси, развива дигиталните им компетентности, социални умения, умения за учене, предприемачески умения, математически умения, умения за граждански компетентности. 


Връзка към задачите за 3. клас в оn-line режим ще намерите тук: 

https://innovateconsult.net/km3/

 

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Компютърно моделиране за 3.клас.docx Примерно годишно разпределение по Компютърно моделиране за 3.клас.xlsx

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Технологии и предприемачество за 3. клас

Автори: Н. Цанев, Г. Йотова, Д. Кючукова, Е. Паламаркова, М. Делинешева, И. Неделчева
Страници: 72
ISBN: 9789541811931
Клас: 3. клас
Предмет: Технологии и предприемачество
Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Технологии и предприемачество за 3.клас.docx Примерно годишно разпределение по Технологии и предприемачество за 3.клас.xlsx

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Изобразително изкуство за 3. клас

Автори: П. Иванова, Д. Кралева, К. Никова- Гинчева
Страници: 96
ISBN: 9789541812105
Клас: 3. клас
Предмет: Изобразително изкуство

Учебното съдържание, заложено в учебника, следва глобалните теми от учебната програма. Темите са разработени ясно и четивно, като са съобразени с различните стилове на учене и възможностите заличностното развитие на учениците.

 

 Урочните единици включват:

 • въвеждаща част;
 • въпроси за разбиране и усвояване на новите понятия;
 • практически упражнения.

Предложени са насоки за етапите при създаване на рисунки, пластики, апликации и художествени конструкции. Задачите за творческа дейност са разгърнати в две нива на сложност. Уроците за обобщение и преговор са представени във вид на мисловни карти с визуални образи по новите понятия в учебната програма.

 

Предложени са теми, подходящи за разработване на художествен проект, в които е осигурена възможност за реализиране на различни творчески решения, а въпросите и задачите за педагогическа диагностика са под формата на визуален тест и практическа задача.

 

За обогатяване на визуалните представи научениците авторите са подбрали богата палитра от творби на техни връстници и репродукции на известни автори от европейското и българското изобразително изкуство.

 

Идеята на авторския екип е учебникът да се превърне не само в източник на знания и наръчник за формиране и развиване на умения, но и да стане книга, която да заведе учениците в прекрасния свят на художниците и изкуството.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Изобразително изкуство за 3.клас.doc Примерно годишно разпределение по Изобразително изкуство за 3.клас.xlsx

Музика за 3. клас

Автори: Е. Вълчинова-Чендова, П. Марчева, В. Ангелска
Страници: 76
ISBN: 9789541812075
Клас: 3. клас
Предмет: Музика

Учебникът е изцяло съобразен с новата учебна програма по музика за 3. клас. Той е основният елемент от учебния комплект по музика за 3. клас и е ценен помощник на третокласниците по пътя им в чудния свят на музиката.

 

Учебникът предлага:

 • иновативна педагогическа технология за усвояване на елементи на нотописа на основата на коренно различни от използваните до момента в педагогическата практика принципи. Семантичният и честотният принцип, на основата на които е разработена, са алтернатива на графичния принцип, който беше водещ до този момент;
 • ясна, последователна и оптимизирана структура на урочните единици;
 •  пълните текстове на всички песни за разучаване;
 • система от разнообразни задачи за самостоятелна и групова работа;
 • песенен материал, отличаващ се със запеваемост, художествена стойност, с диапазон, отговарящ на певческите възможности на третокласниците;
 •  илюстративен материал за подпомагане на възприемането на учебното съдържание и изпълнението на задачите, характеризиращ се със своята функционалност и художественост;
 • възможност и условия за самооценка на третокласниците след всеки урок.
Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Музика за 3.клас.docx Примерно годишно разпределение по Музика за 3.клас.xlsx