Разпределения за 2. клас

Български език за 2. клас

Автори: Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева
Страници: 128
ISBN: 9789541811283
Клас: 2. клас
Предмет: Български език и литература

Учебникът умело съчетава учебното съдържание за заложените в програмата езикови и комуникативно-речеви компетентности с реалните възможности за придобиването им от второкласниците.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 2.клас - Т.Борисова.docx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 2.клас - Т.Борисова.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 2.клас.docx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 2.клас.pdf

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Читанка за 2. клас

Автори: Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева
Страници: 120
ISBN: 9789541811320
Клас: 2. клас
Предмет: Български език и литература

Заповед за одобрение  РД 09 3123 /14.08.2017 г.

 

Читанката е увлекателен и разнообразен учебник, с който успешно се реализират литературното обучение и работата по извънкласно четене. В нея са включени интересни художествени текстове, обединени в самостоятелни цикли, ориентирани към различни цели и нагласи за четене и възприемане на литературните творби. Основните жанрове, представени в нея, са приказки (народни и авторови), разкази, стихотворения, басни, народни песни и гатанки. Децата се запознават с творби на български и чуждестранни писатели, класици и съвременни автори на произведения за деца.

 

Към всяко произведение е разработена система от задачи:

 • за разбиране на прочетеното;
 • за четене по роли;
 • за драматизация;
 • занимателни задачи;
 • задачи с тестов характер;
 • задачи с повишена трудност.

 

При работата с произведенията в читанката учениците възприемат, наблюдават, решават литературни задачи, като по този начин преоткриват и функционирането на изучаваните езикови явления в художествения език.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 2.клас - Т.Борисова.docx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 2.клас - Т.Борисова.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 2.клас.docx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 2.клас.pdf

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Български език за 2. клас

Автори: Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева Анелия Янковска-Сенгалевич
Страници: 120
ISBN: 9789541811306
Клас: 2. клас
Предмет: Български език и литература

Заповед за одобрение  РД 09 3118 /14.08.2017 г.

 

Учебният комплект по български език и литература отразява авторовата система за работа, чрез която по лесен и изключително функционален начин се реализират идеите за комуникативно-речева насоченост на обучението за овладяване на предвидените в учебната програма компетентности. В комплекта са предложени различни начини за възприемане на нова информация, за овладяване на знания, които подпомагат усъвършенстването на уменията за учене. В него са осигурени ярки, запомнящи се сетивни и словесни опори за възприемане, разбиране и приложение на новите знания. Осигурени са достатъчно обучаващи упражнения за прилагане на знанията чрез изпълнение на разнообразни езикови, занимателни и творчески задачи. Разработени са образователни техники за ефективна проверка на овладените знания и умения за самоконтрол и самооценка.

 

Учебникът по български език е основната част от комплекта. Учебното съдържание в него е структурирано и систематизирано в уроци за: нови знания; упражнения; обобщение и диагностика. Логически обоснованото структуриране при подредба на темите осигурява плавен преход от една тема към друга и от една към друга дейност в урока.

 

Всички уроци за нови знания имат еднаква структура, която включва:

 •  въвеждащ текст за проверка на четенето с разбиране и за актуализиране на вече овладени знания, опора за работа по новата тема;
 • дейности за възприемане и разбиране на нови знания – представяне на новото знание чрез сетивни опори, примери и емпирично обяснение;
 •  дейности за начално приложение на новите знания и умения;
 • дейности и задачи за затвърдяване на знанията чрез изпълнение на тренировъчни и творчески езикови и речеви дейности;
 • оценяване на резултатите от обучението.

 

Уроците за упражнения включват дейности и задачи, подредени в следния ред:

 • актуализиране на овладени знания – разпознаване на изучаваната езикова единица;
 • затвърдяване на знанията – преобразуване по форма, свързване на граматическо и лексикално значение, употреба в словосъчетание в изречение и в текст;
 • задачи за проверка, самопроверка и самооценка.

 

Уроците за обобщение са разработени в следната последователност:

 • текстове и задачи за актуализиране и мотивиране;
 • обобщаване на овладени знания: работа с таблици, със схеми и др.;
 •  дейности за приложение на знанията при изпълнение на разнообразни езикови и речеви задачи;
 • самопроверка, проверка и оценяване.

 

Разработени са два вида инструменти за оценяване на резултатите от обучението: тестови формат в учебника и формат на самостоятелна работа в тетрадките.

 

Всеки инструмент за проверка на знанията и уменията има конкретна цел. Съдържа подбрани според тази цел задачи, които са логически подредени. Определен е начинът за измерване на резултатите (чрез брой точки). Посочени са три степени на овладяване на знанията и умения и са регистрирани границите на норматива за оценяване.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 2.клас - М.Герджикова.docx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 2.клас - М.Герджикова.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 2.клас.docx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 2.клас.pdf

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Читанка за 2. клас

Автори: Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
Страници: 120
ISBN: 9789541811344
Клас: 2. клас
Предмет: Български език и литература

Заповед за одобрение  РД 09 3118 /14.08.2017 г.

 

Читанката е разработена като учебник, чрез който по лесен и забавен начин умело се реализират литературното обучение и работата по извънкласно четене, заложени в учебната програма. В нея са включени интересни и увлекателни художествени текстове, обединени в раздели, чиято ориентация е към целите на четенето и възприемането на литературните творби.

 

Работата с текстовете в нея е подчинена на следната концепция:

 • мотивиране на работата с художествения текст;
 • четене на текста за цялостно възприемане;
 • четене на текста за разбиране на конкретното съдържание;
 • изпълнение на задачи за тълкуване на художествения текст;
 • изпълнение на творчески задачи, свързани с текста.

 

Към произведенията са разработени и конкретни системи от дейности за:

 • откриване на информация в художествения текст по въпроси, по сетивни опори и др.;
 • тълкуване на художествения текст чрез: задаване на въпроси по текста, отговор на въпроси, съпоставяне на образи и др.;
 • творческо пресъздаване на текста чрез изразително четене, драматизация, изпълнение на роля, рисуване;
 • творческо прилагане на ново знание или умение;
 • тестова проверка на овладяното съдържание и др.
Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 2.клас - М.Герджикова.docx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 2.клас - М.Герджикова.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 2.клас.docx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 2.клас.pdf

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Математика за 2. клас

Автори: Мариана Богданова, Мария Темникова, Виолина Иванова
Страници: 128
ISBN: 9789541811290
Клас: 2. клас
Предмет: Математика

Заповед за одобрение  РД 09 3133 /14.08.2017 г.

 

Учебникът съдържа 112 урочни единици, като учебният материал във всяка е разположен на една страница и е подбран и ситематизиран така, че да може успешно да се реализира в един учебен час.

 

Стратегията на авторите е чрез използването на различни средства (илюстрации, мисли на деца по конкретен случай, различни занимателни елементи и др.) да създадат един „диалогичен“ учебник, който да съдейства за пълноценно усвояване на математическите знания и умения, чрез активно включване и насочване на учениците в подготовката, възприемането и затвърдяването им.

 

Информационното поле на страниците е организирано така, че децата бързо и лесно да се ориентират в съдържанието. Илюстративният материал във всяка тема осигурява на учениците възможност да се включат в подходяща беседа, което реално подпомага овладяването на учебното съдържание. При подбора и подредбата на задачите във всички уроци е търсена възможност за много висока степен на логическа обвързаност, гарантираща най-рационално опиране и използване на натрупания до даден момент опит от децата. Едновременно с това е предложен най-достъпният за второкласниците подход за въвеждане на новите знания.

 

В учебника аритметичните знания са основният дял от учебното съдържание. Успоредно с тях се въвеждат и геометричните. Използвани са разнообразни функционални варианти за онагледяване. Така са постигнати достъпност, атрактивност, действеност при изучаване на числата и действията с тях, при осмислянето на текстовите и геометричните задачи.

 

В учебника са създадени възможности за:

 • активност на различни познавателни равнища и извършване на продуктивна дейност от второкласниците;
 • използване на различни форми и методи на работа – интерактивни, продуктивни, изследователски и др.;
 • гъвкавост при подбора на задачи, чрез които да се осигурят индивидуализация и диференциация в процеса на обучение.

 

Приетият начин на организация на информацията подпомага реализацията на различните микроструктурни елементи на урока.

Предложени са ясни алгоритми и варианти на начините за изчисляване.

Осигурено е подходящо графично представяне на различни ситуации и задачи, което стимулира мисленето и интереса на учениците.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Математика за 2.клас.docx Примерно годишно разпределение по Математика за 2.клас.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по Математика за 2.клас.doc Примерно годишно разпределение за ИУЧ по Математика за 2.клас.pdf

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Околен свят за 2. клас

Автори: Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йдрданка Първанова, Радостина Ганева
Страници: 72
ISBN: 9789541811337
Клас: 2. клас
Предмет: Околен свят

Заповед за одобрение  РД 09 3129 /14.08.2017 г.

 

Учебникът по околен свят за втори клас продължава и доразвива иновативната педагогическа технология, заложена в учебника за първи клас. Ролята на визуалните стратегии продължава да бъде водеща, но с увеличаването на обема на текстовия компонент в учебника е създаден съобразен с възрастта модел на разработване на новите съдържателни елементи.

 

Различните видове уроци имат свое специфично графично оформление. Запазени са рубриките от учебника за първи клас. Те улесняват възприемането, осигуряват устойчиво усвояване на учебното съдържание и поставят основата на изграждане на различни стратегии за учене и преносими умения.

 

Предложена е възможност за оценка и самооценка.

 

Функционалното структуриране на уроците осигурява плавно, систематично и трайно усвояване и затвърдяване на учебното съдържание. Разнообразните дейности правят обучението приятно и забавно.

 

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Околен свят за 2.клас.docx Примерно годишно разпределение по Околен свят за 2.клас.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по Околен свят за 2.клас.pdf

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Технологии и предприемачество за 2. клас

Автори: Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Ирена Неделчева
Страници: 72
ISBN: 9789541811351
Клас: 2. клас
Предмет: Технологии и предприемачество

Заповед за одобрение  РД 09 3174/14.08.2017 г.

 Учебникът е основният компонент в новата учебна система за обучение по технологии и предприемачество във 2. клас. В него са разработени 32 теми, които гарантират успешното реализиране на учебната програма. Той осигурява всички необходими възможности и условия на ученика за ефективна и интересна учебна дейност в уроците, а на учителя е успешен помощник в учебния процес. В него е доразвита идеята за постепенно и поетапно надграждане на знанията за техниката, материалите и технологиите и за безопасното използване на инструментите.

 

Наред с усъвършенстването на уменията за работа както с вече познати инструменти и материали, така и с нови, учебникът разширява възможностите за развиване и обогатяване на техническата и технологичната грамотност на децата, като се опира на съвременното технологично обучение.

 

Продължава и работата за овладяване на личностно значимите качества инициативност, предприемчивост и отговорност, като се поставя ударение върху положителното отношение към труда, към съвременната техника и технологии. В цялостната концепция на учебната система е заложена идеята още от ранна възраст учениците да се научат както да се самооценяват, така и обективно да оценяват постиженията на своите съученици.

 

Учебникът е мястото, където технологиите и предприемачеството се срещат и съжителстват по естествен начин, като взаимно се обогатяват и доразвиват. Дори към чисто технологични по своя характер теми се подхожда през призмата на предприемаческите компетентности. Интегрирането им осигурява богата палитра от дейности, които провокират въображението и творческата нагласа на учениците.

 

Учебникът предлага целенасочени дейности за изграждане на уменията за работа в екип и вземане на решения. Осигурява последователно надграждане на всяко следващо ниво, постигайки измерими и устойчиви резултати от процеса на обучение. 

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Технологии и предприемачество за 2.клас.docx Примерно годишно разпределение по Технологии и предприемачество за 2.клас.xlsx

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Изобразително изкуство за 2. клас

Автори: Петя Иванова, Десислава Кралева, Мария Петрова
Страници: 80
ISBN: 9789541811368
Клас: 2. клас
Предмет: Изобразително изкуство

Заповед за одобрение  РД 09 3159 /14.08.2017 г.

 

Учебникът е основна част от новата учебна система по изобразително изкуство за 2. клас. Образователното съдържание в него е структурирано в глобалните теми, включени в новата учебна програма. Реализирането му е осигурено чрез комбинирани, тематично обвързани уроци за нови знания и за практическа творческа дейност. Темите, в които е систематизирано, са подредени в последователността, заложена в програмата, като е предложена интересна възможност за самостоятелна работа и усвояване на нови знания на практическа основа.

 

Всяка тема е разработена чрез:

 • кратки обучителни и занимателни текстове;
 • много илюстрации – творби на известни художници и детски рисунки;
 • визуализирани алгоритми за изпълнение на практически упражнения;
 • разнообразни въпроси и дейности за наблюдение, проучване, сравнение и изобразяване;
 • изпълняване на различни по вид и степен на трудност задачи за наблюдение, за словесно описание, за практическа дейност, които са пряко ориентирани към постигането на конкретен очакван резултат от програмата.

Съдържанието е поднесено чрез умелото използване на система от рубрики, които отчетливо обособяват и обединяват текстовата и илюстративната информация и ориентират овладяването на учебното съдържание в следната последователност:

– наблюдение на обекти и явления с цел въвеждане в темата;

– разглеждане на творби и описване на изобразеното, като основа за въвеждане на новото знание или умение;

– изпълняване на разнообразни задачи, свързани с пряко прилагане  на новото знание;

– упражняване и творческо прилагане на новите знания и умения в подходящи изобразителни задачи;

– овладяване на изобразителни техники за рисуване, моделиране, апликиране и конструиране;

– оценяване и самооценяване на резултатите от овладяването на учебното съдържание.

 

Умело е съчетано новото знание с възможностите за практическото му приложение. Всяка тема съдържа кратка текстова информация по разглежданото учебно съдържание. Подпомага учителя, родителя и децата с много репродукции на художествени творби, детски рисунки и илюстрации.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Изобразително изкуство за 2.клас.doc Примерно годишно разпределение по Изобразително изкуство за 2.клас.xlsx

Музика за 2. клас

Автори: Елисавета Вълчинова-Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова
Страници: 80
ISBN: 9789541811313
Клас: 2. клас
Предмет: Музика

Заповед за одобрение  РД 09 3146 /14.08.2017 г.

 

Учебникът е съобразен с всички изисквания на новата учебна програма. Съдържанието е представено в 32 теми, разпределени в уроци за нови знания, за затвърдяване или за обобщение. Предложени са и три теста за проверка на входното, междинното и изходното равнище на знанията и уменията на учениците.

 

Учебното съдържание е разработено на основата на изключително разнообразен художествен и музикален материал. Поднесено е чрез система от ефективни междупредметни връзки.

 

Учебникът:

 • има ясна и последователно проведена структура на всички урочниединици;
 • съдържа текстовете на всички песни за разучаване и интереснифункционални илюстрации към тях;
 • предлага множество задачи за самостоятелна и групова работа;
 • включва богат музикален материал, онагледяващ 32 песни за разучаване и над 50 музикални произведения за слушане;
 • отличава се с богат, специално за него създаден илюстративен материал, който подпомага възприемането на учебното съдържание и изпълнението на задачите;
 • предоставя възможност за самооценка на второкласниците след всекиурок.
Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Музика за 2.клас.docx Примерно годишно разпределение по Музика за 2.клас.xlsx