Разпределения за 1. клас

Буквар за 1. клас

Автори: Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева
Страници: 97
ISBN: 9789541810002
Клас: 1. клас
Предмет: Български език и литература

Заповед за одобрение: РД09–1563/08.02.2017 г.

 

Букварът е нов, съвременен, изключително функционален учебник, който  умело съчетава усвояването на езиковите понятия с формирането на комуникативно-речевите умения.

 

В него е разработена цялостна единна система за ограмотяване и изграждане на начални умения за четене, възприемане и осмисляне.

 

 Учебникът предлага:

 • нова функционална подредба на звуковете и буквите, чрез която по-лесно се усвоява механизмът за четене;
 • ясна структура на учебното съдържание;
 • системност при въвеждането на новите понятия;
 • красиви и изключително функционални илюстрации, които подпомагат ефективното овладяване на учебното съдържание;
 • подходяща знакова система и разграничени рубрики;
 • разнообразни дейности, упражнения и задачи за преговор и обобщение;
 • тясна обвързаност между езиковото и литературното обучение.
Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 1.клас - Т.Борисова.docx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 1.клас - Т.Борисова.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 1.клас.doc Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 1.клас.pdf

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Читанка за 1. клас

Автори: Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева
Страници: 48
ISBN: 9789541810156
Клас: 1. клас
Предмет: Български език и литература

Заповед за одобрение: РД09–1563/08.02.2017 г.

 

Читанката е съвременен, занимателен и увлекателен учебник. В нея са включени интересни художествени текстове – приказки, разкази, стихотворения, гатанки, чрез които се реализират образователните задачи за четене и възприемане на кратки по обем литературни произведения.

 

Към всяко произведение в учебника е включена система от задачи:

 • за възприемане на художествената творба;
 • за обогатяване на активния речник;
 • за усъвършенстване на четивната техника;
 • задачи с тестов характер;
 • занимателни задачи и упражнения.
Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 1.клас - Т.Борисова.docx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 1.клас - Т.Борисова.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 1.клас.doc Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 1.клас.pdf

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Буквар за 1. клас

Автори: Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
Страници: 96
ISBN: 9789541810149
Клас: 1. клас
Предмет: Български език и литература

Заповед за одобрение: РД09–1566/08.02.2017 г.

 

Букварът е основният компонент от новата учебна система за обучение по български език и литература за 1. клас. В него е разработена нова система на начално ограмотяване.

 

Букварът се отличава:

 • с ясна структура на съдържанието – в предбуквения етап темите са: общуване, текст, изречение, дума, сричка, звук и буква; в буквения етап – звуковете и буквите са подредени: за първата група – а, е, м, н, о, и, р, л, ъ, у, й, я; за следващите групи – в реда от програмата, като първа е беззвучната, а след това е звучната съгласна;
 • с продуктивно усвояване на механизма за четене – четенето се овладява като средство за общуване;
 • с лесна ориентация в звуково-буквената система на българския език – съотнасяне на звукови и буквени модели на думи; овладяване на техники за цялостно четене на срички и думи;
 • с предложения механизъм на четене, при който по практически път и в разнообразни дейности децата си служат с техники, стимулиращи разбиране на прочетеното;
 • с разнообразни по съдържание дейности, свързани със занимателни и игрови ситуации, мотивиращи интереса към четенето;
 • с изключително добро и близко до детското светоусещане онагледяване и функционално илюстриране на съдържанието.

 

В буквара е представена ясна и стимулираща система за проверка на разбирането и за самооценка.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 1.клас - М.Герджикова.docx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 1.клас - М.Герджикова.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 1.клас.doc Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 1.клас.pdf

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Читанка за 1. клас

Автори: Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
Страници: 48
ISBN: 9789541810217
Клас: 1. клас
Предмет: Български език и литература

Заповед за одобрение: РД09–1566/08.02.2017 г.

 

Читанката има познавателен, занимателен и обучаващ характер. Включените художествени текстове са организирани в интересни и достъпни за възрастта тематични кръгове.

 

Читанката се отличава със:

 • систематизираното формиране на литературни компетентности за общуване с различните художествени творби;
 • представените към всеки текст рубрики „Ключ“ и „Речник“, които подпомагат малките ученици при извеждането на опорни за осмислянето на текста думи и за разширяване на лексикалния им запас;
 • поместването на уроци за упражнение, което разширява възможностите за работа с художествени текстове и за развиване на уменията за четене;
 • възможностите за обогатяване и развиване на устната и писмената реч.
Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 1.клас - М.Герджикова.docx Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 1.клас - М.Герджикова.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 1.клас.doc Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 1.клас.pdf

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Математика за 1. клас

Автори: Мариана Богданова, Мария Темникова
Страници: 136
ISBN: 9789541810125
Клас: 1. клас
Предмет: Математика

Заповед за одобрение: РД09–1565/08.02.2017 г.

 

Учебникът е основният компонент от новата учебна система по математика за 1. клас. Образователното съдържание, включено в него, напълно отговаря на целите и изискванията на новата учебна програма. Темите са подредени в определената с програмата последователност.

 

В учебника са приложени изключително богати и разнообразни възможности за усвояване на:

 • числата от 0 до 20, десетиците до 100 и действията събиране и изваждане с тях;
 • геометричните фигури (отсечка, триъгълник, квадрат, правоъгълник и кръг);
 • умения за ориентиране в ситуации от реалния свят и описването им чрез математически модели.

 

Овладяването на аритметичните и геометричните знания е представено в единство, като водеща е ролята на аритметичните. Особено внимание е обърнато на овладяването на връзката между различните действия. Представени са ясни и точни алгоритми за решаване на различни видове задачи. Предложени са варианти в начините за изчисляване, като децата се насочват към търсенето, осмислянето и избирането на най-рационалния начин за пресмятане. Основна функция при разработването и обясняването на новите понятия е отредена на илюстрациите в учебника.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Математика за 1.клас.docx Примерно годишно разпределение по Математика за 1.клас.xlsx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по Математика за 1.клас.docx Примерно годишно разпределение за ИУЧ по Математика за 1.клас.pdf

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Околен свят за 1. клас

Автори: Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Стоянова
Страници: 72
ISBN: 9789541810200
Клас: 1. клас
Предмет: Околен свят

Учебникът е основната част на новата учебна система по околен свят. Той напълно удовлетворява потребностите в процеса на обучението както на ученика, така и на учителя.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Околен свят за 1.клас.docx Примерно годишно разпределение по Околен свят за 1.клас.xlsx

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Технологии и предприемачество за 1. клас

Автори: Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Орхидея Делиева
Страници: 72
ISBN: 9789541810057
Клас: 1. клас
Предмет: Технологии и предприемачество

Заповед за одобрение: РД09–1595/08.02.2017 г.

Учебникът е основният компонент в новата учебна система за обучение по технологии и предприемачество в 1. клас. Той съдържа 32 теми, които гарантират успешното реализиране на учебната програма. Осигурява отлични условия на ученика за учебна дейност в уроците и е истински помощник за учителя в учебния процес.


Учениците се запознават с различни видове материали и различията между тях и получават знания за правилното и безопасно използване на инструментите, с които работят. Наред с усъвършенстване на уменията за работа с основни инструменти и материали учебникът включва овладяване на техническа и технологична грамотност, основана на съвременното технологично обучение. 


Новото в учебника е погледът към технологиите през перспективата на предприемачеството, което осмисля по нов начин практическите дейности и ги поставя в контекста на предприемаческо мислене и култура. Предприемачеството като раздел от учебното съдържание насърчава ученика да развива своята инициативност и способност да превръща идеите в действия.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Технологии и предприемачество за 1.клас.docx Примерно годишно разпределение по Технологии и предприемачество за 1.клас.xlsx

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:

Изобразително изкуство за 1. клас

Автори: Драган Немцов, Петя Иванова, Чавдар Попов, Десислава Кралева
Страници: 80
ISBN: 9789541810118
Клас: 1. клас
Предмет: Изобразително изкуство

Учебникът е основният компонент на новата учебна система по изобразително изкуство за 1. клас. Образователното съдържание е разработено съобразно глобалните теми, включени в новата учебна програма. То е структурирано в тематично обвързани уроци за нови знания и уроци за практическа творческа дейност. По интересен начин са представени темите за обобщаване на наученото и за проверка на овладяното. Темите в учебника са подредени в последователността, заложена в програмата.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Изобразително изкуство за 1.клас.docx Примерно годишно разпределение по Изобразително изкуство за 1.клас.xlsx

Музика за 1. клас

Автори: Елисавета Вълчинова-Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова
Страници: 80
ISBN: 9789541810033
Клас: 1. клас
Предмет: Музика

Учебникът е изцяло съобразен с изискванията на новата учебна програма. Съдържанието е представено в 32 теми, разпределени в уроци за нови знания, за затвърдяване или за обобщение. Предложен е разнообразен художествен и музикален материал за часовете за наблюдения. Затвърдяването на знанията и уменията, свързани с музикалната практика, се извършва чрез приложението. Осигурени са ефективни междупредметни връзки.

Файлове за сваляне:
Примерно годишно разпределение по Музика за 1.клас.doc Примерно годишно разпределение по Музика за 1.клас.xlsx