Вики и Ники – познавателна книжка по музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии за 4. подготвителна възрастова група

Автори: Ирена Неделчева, Невена Христова
Цена: 10,30 лв.
Страници: 80
ISBN: 978-619-215-225-3; 978-954-18-1192-4

Описание

Познавателната книжка от системата Вики и Ники е предназ-начена за деца от 4. подготвителна група в детската градина и в училището.
Книжката съдържа работни листове, модели и материали за индивидуална и групова работа на децата по образователни направления Музика, Изобразително изкуство и Конструиране и технологии.
Продължава развитието на представите на детето за раз-личните видове изкуства, като се задълбочава стремежът за самостоятелно създаване на творчески продукт или стимулира-не за творческа изява. В много от темите се дава възможност за комбиниране на дейности от две направления, например изра-ботване на графично изображение и следващо го конструиране по модел, образец или технологична схема на изпълнение. Така се обогатява конструктивното и аналитичното мислене на дете-то и се предпоставя формиране на ключови компетентности за възрастта.
Всички работни листове за индивидуална работа в книжката стимулират детето чрез отразителните механизми на сензори-ката да опознае вътрешните страни, свойства и отношения на предметния свят и да ги интерпретира в собствен творчески образ. Създава се психическа база за развитие на креативността като комплексен феномен. В единство се цели стимулиране на преживявания, овладяване на представи и достъпни понятия, преобразуване на поведенчески механизми за общуване както в обичайна и ежедневна, така и в празнично-творческа среда.
Наред с това учителят има реалната възможност да регистри-ра постиженията на детето по всички образователни ядра чрез занимателни игри, упражнения и тестови задачи.
Познавателната книжка е съвременен образователен ресурс за пълноценна подготовка на детето за предстоящата му социална позиция на ученик.

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Вики и Ники – познавателна книжка по музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии за 4. подготвителна възрастова група

Автори: Ирена Неделчева, Невена Христова
Страници: 80
ISBN: 978-619-215-225-3; 978-954-18-1192-4
Цена: 10,30 лв.

Познавателната книжка от системата Вики и Ники е предназ-начена за деца от 4. подготвителна група в детската градина и в училището.
Книжката съдържа работни листове, модели и материали за индивидуална и групова работа на децата по образователни направления Музика, Изобразително изкуство и Конструиране и технологии.
Продължава развитието на представите на детето за раз-личните видове изкуства, като се задълбочава стремежът за самостоятелно създаване на творчески продукт или стимулира-не за творческа изява. В много от темите се дава възможност за комбиниране на дейности от две направления, например изра-ботване на графично изображение и следващо го конструиране по модел, образец или технологична схема на изпълнение. Така се обогатява конструктивното и аналитичното мислене на дете-то и се предпоставя формиране на ключови компетентности за възрастта.
Всички работни листове за индивидуална работа в книжката стимулират детето чрез отразителните механизми на сензори-ката да опознае вътрешните страни, свойства и отношения на предметния свят и да ги интерпретира в собствен творчески образ. Създава се психическа база за развитие на креативността като комплексен феномен. В единство се цели стимулиране на преживявания, овладяване на представи и достъпни понятия, преобразуване на поведенчески механизми за общуване както в обичайна и ежедневна, така и в празнично-творческа среда.
Наред с това учителят има реалната възможност да регистри-ра постиженията на детето по всички образователни ядра чрез занимателни игри, упражнения и тестови задачи.
Познавателната книжка е съвременен образователен ресурс за пълноценна подготовка на детето за предстоящата му социална позиция на ученик.