Вики и Ники – познавателна книжка по музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии за 3. подготвителна възрастова група

Автори: Ирена Неделчева, Невена Христова
Цена: 11,50 лв.
Страници: 80
ISBN: 978-619-215-223-9; 978-954-18-1190-0

Описание

Познавателната книжка от системата Вики и Ники е предназ-начена за деца от 3. подготвителна група в детската градина и в училището и съдържа работни листове, модели и материали за индивидуална и групова работа на децата по образователните направления Музика, Изобразително изкуство и Конструиране и технологии.
Представянето на темите в единство дава възможност да се осъществят трайни междупредметни връзки както в трите направления, така и в цялата система.
В много от темите се дава възможност за комбиниране на дейности от две направления, например изработване на гра-фично изображение и следващо го конструиране по модел, образец или технологична схема на изпълнение. По този начин се обогатява конструктивното и аналитичното мислене на дете-то и се предпоставя формиране на ключови компетентности за възрастта.
Работата с всеки работен лист има приоритетна задача да осигури чрез разнообразни практически дейности задоволя-ване на непрекъснато разширяващите се потребности на 5 – 6-годишното дете да изобразява заобикалящата го действител-ност и да се ориентира в средата при изместването на центъра от външните към вътрешните мотиви с творчески характер.
Предвидени са задачи за развитие на креативността на дете-то и такива, които подпомагат учителя за постигането на трайни умения и проява на отношение към различните видове изкуства. За всяко направление са разработени теми, в които се регис-трират постиженията на детето по всички образователни ядра в началото и в края на учебното време.
Познавателната книжка е съвременен образователен ресурс за постигане на очакваните резултати за възрастта и за стимули-ране на детето за самостоятелна творческа дейност.

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Вики и Ники – познавателна книжка по музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии за 3. подготвителна възрастова група

Автори: Ирена Неделчева, Невена Христова
Страници: 80
ISBN: 978-619-215-223-9; 978-954-18-1190-0

Познавателната книжка от системата Вики и Ники е предназ-начена за деца от 3. подготвителна група в детската градина и в училището и съдържа работни листове, модели и материали за индивидуална и групова работа на децата по образователните направления Музика, Изобразително изкуство и Конструиране и технологии.
Представянето на темите в единство дава възможност да се осъществят трайни междупредметни връзки както в трите направления, така и в цялата система.
В много от темите се дава възможност за комбиниране на дейности от две направления, например изработване на гра-фично изображение и следващо го конструиране по модел, образец или технологична схема на изпълнение. По този начин се обогатява конструктивното и аналитичното мислене на дете-то и се предпоставя формиране на ключови компетентности за възрастта.
Работата с всеки работен лист има приоритетна задача да осигури чрез разнообразни практически дейности задоволя-ване на непрекъснато разширяващите се потребности на 5 – 6-годишното дете да изобразява заобикалящата го действител-ност и да се ориентира в средата при изместването на центъра от външните към вътрешните мотиви с творчески характер.
Предвидени са задачи за развитие на креативността на дете-то и такива, които подпомагат учителя за постигането на трайни умения и проява на отношение към различните видове изкуства. За всяко направление са разработени теми, в които се регис-трират постиженията на детето по всички образователни ядра в началото и в края на учебното време.
Познавателната книжка е съвременен образователен ресурс за постигане на очакваните резултати за възрастта и за стимули-ране на детето за самостоятелна творческа дейност.