Български език за 3. клас – М. Герджикова и кол.

Автори: проф. дпн Мария Герджикова, доц. д-р Станка Вълкова, д-р Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
Цена: 9,67 лв.
Страници: 148
ISBN: 978-954-18-1211-2

Описание

Учебното съдържание е разработено в съответствие с изискванията на новата програма и е разпределено в два раздела. В първия са представени уроци, свързани с езикови понятия, а във втория – уроци за овладяване на особеностите на текста и уроци за създаване на писмени или устни текстове.

Учебникът по български език е структуриран по следния начин:

 • уроци за нови знания;
 •  уроци за упражнение;
 •  уроци за обобщение;
 •  уроци за текущ контрол.

В уроците за нови знания работата започва с текст, чрез който се развиват умения за четене с разбиране и се актуализира стари знания. Всеки текст е съпроводен с илюстрация, която служи за опора при извличането на смисъла на текста. Целта е в рамките на часа да се работи с предложената словесна опора, като спрямо нея се въвеждат езиковите понятия и се овладяват знания и умения за тяхното прилагане в речевата практика.

Представянето на теоретичната информация се осъществява в специално обособена рубрика. В нея се разкриват особеностите на езиковото явление и се посочват примери, в които то е реализирано. В уроците за развиване на умения за създаване на текст в тази рубрика се посочва алгоритъм за устно или за писмено конструиране на съчинение, отговор на въпрос към нехудожествен (научнопопулярен) текста, лично писмо. Непосредствено след рубриката следват задачи, които служат за затвърждаване на новите знания.

В уроците за упражнение е използвана следната структура: представят се една или две задачи, които актуализират понятието от темата на урока, предлагат се задачи за приложение и задачи, които изискват пренос на знанията и развиване на умения спрямо речевата практика. При възможност се предлагат и задачи за работа в екип. Към всяка тема е включена и рубрика за самооценка, която дава възможност ученикът да оцени собственото си представяне в хода на урока.

В учебника по български език авторите са водени от стремежа да направят всяка задача възможна за изпълнение от всеки ученик независимо от равнищата на неговата подготовка. Затова винаги в тясното поле към съответната задача има образци, примери, насочващи допълнителни дейности, които подкрепят решаването на задачата или отговора на въпроса.

Уроците за обобщение служат за систематизиране на информацията от глобална тема по програмата. Работата отново се организира около опорния текст. Предлагат се типове задачи, които имат постепенно нарастващи равнища на трудност.

Темите за контрол (входящ, междинен и изходящ) съдържат задачи с тестов формáт, като е предложена и скáла за оценка на резултатите. Тя помага за формирането на качествена оценка за работата на ученика.

В уроците за преговор последователно се актуализират знания и умения. Задачите са подредени с нарастваща степен на трудност и обхващат езикови и комуникативни дейности.

В учебника се откроява система от знаци за означаване на типовете задачи или дейности, които се извършват чрез тях. Графично са представени рубриките образец, избор, допълнителен въпрос, оценявам се сам. Съществена е ролята на въведените рубрики Как да науча, Какво да запомня. Първата има за цел да подкрепи учениците в процеса за развиване на умения за учене, като посочва алгоритъм за изпълнение на дадена задача, модели за обобщаване на информация и др. Рубриката Какво да запомня извлича ключовите понятия и помага за систематизирането на знанията. Включен е и пътеводител, чрез който учениците могат лесно да се ориентират в структурата на учебника.

 

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Български език за 3. клас – М. Герджикова и кол.

Автори: проф. дпн Мария Герджикова, доц. д-р Станка Вълкова, д-р Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
Страници: 148
ISBN: 978-954-18-1211-2
Цена: 9,67 лв.

Учебното съдържание е разработено в съответствие с изискванията на новата програма и е разпределено в два раздела. В първия са представени уроци, свързани с езикови понятия, а във втория – уроци за овладяване на особеностите на текста и уроци за създаване на писмени или устни текстове.

Учебникът по български език е структуриран по следния начин:

 • уроци за нови знания;
 •  уроци за упражнение;
 •  уроци за обобщение;
 •  уроци за текущ контрол.

В уроците за нови знания работата започва с текст, чрез който се развиват умения за четене с разбиране и се актуализира стари знания. Всеки текст е съпроводен с илюстрация, която служи за опора при извличането на смисъла на текста. Целта е в рамките на часа да се работи с предложената словесна опора, като спрямо нея се въвеждат езиковите понятия и се овладяват знания и умения за тяхното прилагане в речевата практика.

Представянето на теоретичната информация се осъществява в специално обособена рубрика. В нея се разкриват особеностите на езиковото явление и се посочват примери, в които то е реализирано. В уроците за развиване на умения за създаване на текст в тази рубрика се посочва алгоритъм за устно или за писмено конструиране на съчинение, отговор на въпрос към нехудожествен (научнопопулярен) текста, лично писмо. Непосредствено след рубриката следват задачи, които служат за затвърждаване на новите знания.

В уроците за упражнение е използвана следната структура: представят се една или две задачи, които актуализират понятието от темата на урока, предлагат се задачи за приложение и задачи, които изискват пренос на знанията и развиване на умения спрямо речевата практика. При възможност се предлагат и задачи за работа в екип. Към всяка тема е включена и рубрика за самооценка, която дава възможност ученикът да оцени собственото си представяне в хода на урока.

В учебника по български език авторите са водени от стремежа да направят всяка задача възможна за изпълнение от всеки ученик независимо от равнищата на неговата подготовка. Затова винаги в тясното поле към съответната задача има образци, примери, насочващи допълнителни дейности, които подкрепят решаването на задачата или отговора на въпроса.

Уроците за обобщение служат за систематизиране на информацията от глобална тема по програмата. Работата отново се организира около опорния текст. Предлагат се типове задачи, които имат постепенно нарастващи равнища на трудност.

Темите за контрол (входящ, междинен и изходящ) съдържат задачи с тестов формáт, като е предложена и скáла за оценка на резултатите. Тя помага за формирането на качествена оценка за работата на ученика.

В уроците за преговор последователно се актуализират знания и умения. Задачите са подредени с нарастваща степен на трудност и обхващат езикови и комуникативни дейности.

В учебника се откроява система от знаци за означаване на типовете задачи или дейности, които се извършват чрез тях. Графично са представени рубриките образец, избор, допълнителен въпрос, оценявам се сам. Съществена е ролята на въведените рубрики Как да науча, Какво да запомня. Първата има за цел да подкрепи учениците в процеса за развиване на умения за учене, като посочва алгоритъм за изпълнение на дадена задача, модели за обобщаване на информация и др. Рубриката Какво да запомня извлича ключовите понятия и помага за систематизирането на знанията. Включен е и пътеводител, чрез който учениците могат лесно да се ориентират в структурата на учебника.