Моята приказна пътечка към околния свят. Познавателна книжка за 3. подготвителна група в детската градина и училището

Предмет Околен свят
Клас детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание Познавателни книжки
Автори К. Галчева, М. Стоицова
ISBN 9789541811771
Купи

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към околния свят е предназначена за разширяване и затвърдяване на овладения от 5 – 6-годишното дете опит при взаимодействието му със заобикалящия го свят. 
Книжката умело структурира предложеното образователно съдържание в 60 теми, като го насочва към:

  • развиване и задълбочаване на представите и уменията на детето адекватно да комуникира в заобикалящата го природна среда, като опознава законите, по които тя функционира, и се съобразява с тях;
  • изграждане у детето на култура на поведение както в ежедневната му социална среда, така и в празнична обстановка;
  • формиране и развиване на системата от социални умения за общуване в работна и в игрова дейност като подготовка за учебна дейност.

При онагледяване на темите е спазен алгоритъмът за връзката на климатичното време със социалните процеси в поведението на човека. 
Разнообразието на различни по съдържание и трудност задачи осигурява възможност за диференциране и стимулиране на индивидуалния детски опит. Във включените самостоятелни работи умело са интегрирани знания от различните образователни направления, което има за цел неусетно свободно да се пренасят усвоените умения и отношения от детето. В тях са заложени различни техники с вербален, логически и графичен смисъл.
В книжката е разработена система за проследяване на постиженията на детето, чрез които се проверяват равнището на овладените знания и умения и степента на покриване на заложените в Държавния образователен стандарт очаквани резултати.
Познавателното съдържание и произтичащите от него цели осигуряват на детето подготовката за училище, разбирана като непрекъснат процес от постъпването му в детската градина до прекрачването на прага на училището.