Моята приказна пътечка към математиката. Познавателна книжка за 3. подготвителна група в детската градина и училището

Предмет Математика
Клас детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание Познавателни книжки
Автори В. Янчева, М. Богданова
ISBN 9789541811795
Купи

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към математиката е предназначена за индивидуална работа на децата на 5 – 6 години. В нея са предложени в интересна и занимателна форма 72 теми, в които е разработено образователното съдържание от петте ядра в направление Математика.
Включените в книжката познавателни задачи са насочени към развиване на умения­та на децата за:

  • сравняване и броене;
  • подреждане на обекти в групи (класификация и сериация);
  • измерване на обекти;
  • определяне на пространствени посоки и отношения между обекти;
  • моделиране на количество и пространствени местоположения в мрежа (двумерно пространство);
  • очертаване на път за придвижване в лабиринт;
  • ориентиране във времевите последователности и времеви еталони;
  • разпознаване на геометричните фигури и тяхното комбиниране в игровата и предметно-преобразуващата дейност на децата.

Познавателно-изпълнителската активност за детето е проектирана чрез практически действия по ограждане, свързване, зачертаване, оцветяване и е игрово мотивирана. Това му дава възможност да бъде активно и да открива самостоятелно света на числата и геометричните фигури, на величината дължина, на количествените, пространствените, времевите отношения, да открива прилики и разлики, да се концентрира върху поставената задача и да развива оперативните възможности на детската ръка. За успешното възприемане на образователното съдържание изключителното голяма роля играе специално създаденият и умело използван илюстративен материал. 
В книжката е разработена система за проследяване на постиженията на детето, чия­то цел е да се установят равнището на овладяване на образователното съдържание и степента на постигане на заложените в Държавния образователен стандарт очаквани резултати. Задачите са ориентир за учителя в работата му по организиране и провеждане на взаимодействието с детето.