Моята приказна пътечка към българския език и литература. Познавателна книжка за 4. подготвителна група в детската градина и училището

Предмет Български език и литература
Клас детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Тип издание Познавателни книжки
Автори Стойка Здравкова, Цонка Илиева
ISBN 9789541811887
Купи

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към българския език и литература осигурява индивидуалната работа на 6 – 7-годишното дете по направление Български език и литература през цялата година.
Съдържанието на книжката е структурирано в интересна и занимателна форма в 102 теми и е насочено към покриване на очакваните резултати от шестте образователни ядра. Умело са съчетани темите с чисто езиково съдържание с темите за литературно обучение. Работата с книжката е ориентирана към стимулиране на езиковото и речевото развитие на бъдещите ученици. Внимателно подбраните приказки, стихотворения, разкази, упражнения и игри подпомагат овладяването на езика по посока на:

  • разпознаване на звукове и отделни печатни букви;
  • обогатяване и активизиране на речника;
  • точно използване на думи с обобщаващо значение;
  • правилна употреба на глаголи;
  •  съставяне на сложни изречения и техните модели;
  • развитие на речта и др.

Литературното обучение е ориентирано към възприемане, интерпретиране и пресъздаване на разнообразни художествени произведения – описване и характеризиране на герои и техните постъпки, подреждане на епизоди от приказки, разказване и прераз­казване на кратки текстове и др. 
Включени са специални упражнения за развиване на фината моторика и подготовката на децата за усвояване на правилното изписване на елементи на букви. 
Сполучливото илюстриране на образователното съдържание на всяка педагогическа ситуация активизира детския интерес.
Книжката съдържа и система за проследяване на постиженията на детето, чрез която се проверява степента на усвояване на образователното съдържание в началото и в края на обучението в четвърта подготвителна група и се оценява равнището на постигане на заложените в Държавния образователен стандарт очаквани резултати. 
Предложеното образователно съдържание покрива всички основни и допълнителни ситуации и гарантира плавния преход към училищното образование.