Моята приказна пътечка към българския език и литература. Познавателна книжка за 3. подготвителна група в детската градина и училището

Предмет Български език и литература
Клас детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание Познавателни книжки
Автори Стойка Здравкова, Цонка Илиева
ISBN 9789541811825
Купи

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към българския език и литература осигурява индивидуалната работа на 5 – 6-годишното дете по направление Български език и литература през цялата година. Съдържанието на книжката е разработено и структурирано в интересна и занимателна форма в 63 теми и е насочено към покриване на очакваните резултати от шестте образователни ядра: „Свързана реч“, „Речник“, „Граматически правилна реч“, „Звукова култура“, „Възприемане на литературно произведение“ и „Пресъздаване на литературно произведение“. Умело са съчетани темите с чисто езиково съдържание с темите за литературно обучение, като литературните текстове са основа за разработването на знанията за езиковите единици. Тя осигурява възможност на детето чрез интересни занимания, разнообразни езикови упражнения и игри и ярки литературни произведения неусетно да овладява представите и уменията, свързани с усъвършенстването на речта си и индивидуалното си творческо развитие. Привлекателните визуални опори във всяка тема подкрепят и подпомагат неусетното овладяване на езиковото и литературното образователно съдържание и стимулират детския интерес към света на езика и литературата. Книжката съдържа и система за проследяване на постиженията на детето, чрез която се проверява степента на усвояване на образователното съдържание в началото и в края на обучението в трета група и се оценява равнището на постигане на заложените в Държавния образователен стандарт очаквани резултати. Задачите дават възможност на учителя да определи характера и вида на дейностите, които е необходимо да използва при по-нататашната си работа. Предложеното образователно съдържание покрива всички основни и допълнителни ситуации и гарантира плавния преход към четвърта подготвителна група.