Моето безопасно детство. Учебно помагало за безопасно поведение на деца от трета подготвителна група в детската градина и в училището

Предмет Комбинирани предмети
Клас детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание Учебни помагала
Автори Камелия Галчева
ISBN 9789541809235
Купи

Помагалото е създадено в отговор на утвърдените нормативни документи, предвиждащи целенасочена работа с децата за оцеляващо поведение при бедствия:

  • Инструкция №2 на МОН от 05.07.2004 г.
  • Закон за защита при бедствия, аварии и катастрофи – ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г.
  • Програма за подготовка на децата от детската градина за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

Ситуациите следват сезонния принцип и се основават на следните основни подходи съобразени с възрастовите характеристики на детето на 5–6-годишна възраст: ситуативен, интегративен, екологичен, човекосъобразен и резилианс.
Задачите и дейностите имат за цел детето да осмисли същността на конкретно явление или бедствие. Така то овладява правилата, които са основополагащи за безопасното му поведение при възникване на кризисна ситуация. Последните две страници са предвидени за отчитане на постиженията на детето по отношение на възможността му да се справя по време на бедствие.
В помагалото е поставен акцент върху емоционалния компонент и е необходимо детето да разбере, че в конкретна екстремна ситуация ще бъде защитено и обгрижено.
Темите в помагалото могат да се използват както за допълнителна работа към системата, така и самостоятелно, чрез което да се реализират нормативните разпоредби.