Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 1. клас

Предмет Физическо възпитание и спорт
Клас 1. клас
Тип издание Материали за учителя
Автори Елена Джамбазова
ISBN 9789541811672
Купи

Тази книга е написана с желанието да ви представим възможностите за реализиране на учебната програма по физическо възпитание и спорт за 1. клас. Липсата на конкретика за част от учебното съдържание може би ще предизвика у вас въпроси. Надявам се с разработените идеи да отговоря на част от тях.
В книгата ще намерите учебната програма. В нея, както и в предишната програма учебното съдържание е обособено в две групи – задължително и избираемо. По отношение на задължителните области на учебното съдържание няма промяна. Предвидени са теми от основните спортове – лека атлетика, гимнастика и спортни игри. Като новото е, че към теми в област „Гимнастика“ са включени народните хора и танци, които в предишната програма бяха избираем учебен материал, т.е. те вече са задължителни за изучаване. Измененията в избираемите области на учебното съдържание се отнасят до следното:
1. Включени са плуването и водните спортове, които в предишната програма се отнасяха за втори клас. По същество не се предвижда обучение по плуване, а само запознаване с водната среда и привикването към нея.
2. Бившето ядро „Туризъм“ е разширено, като в наименованието е добавено: „ориентиране и зимни спортове“. И в предишната програма имаше тема „Ориентиране“, но не беше спомената в името на ядрото. 
Предвидени са компетентности като очаквани резултати от обучението, както и основни нови понятия по темите.
Новост в учебната програма е препоръчителното процентно разпределение на часовете за задължителните (75%) и избираемите (25%) области на учебното съдържание, както и за уроци за нови знания, за прилагането на изученото учебно съдържание в игрова дейност, за развиване на двигателни качества и за диагностика на физическата дееспособност. Като се имат предвид обемът от учебно съдържание в задължителните области и спецификата на уроците по физическо възпитание (няма уроци само за нови знания, а само една от задачите може да е нова), тази препоръка може да служи само за ориентир. В учебната програма е записана тежестта в процентите на различните методи за оценяване на учениците. Превес е даден на качествената оценка от практическите изпитвания (55%). Като положителен нов елемент може да се приеме дадената възможност в рамките на 20% от оценката да бъде за други участия на ученика като самостоятелна работа, оказване на помощ, участие в състезания и др. 
В книгата за учителя са отпечатани държавните образователни изисквания и учебната програма по физическо възпитание и спорт. За всяко средство, включено в програмата, е направена кратка характеристика, описание на техниката и последователността на овладяване. Посочени са най-често допусканите грешки и начините за отстраняването им. Предложени са начини за затвърдяване под формата на описани примерни станционни комбинации, подвижни и щафетни игри. По всяка тема са предложени идеи за разработване на урок. Представено е примерно разпределение с избираемата област на учебното съдържание „Туризъм, ориентиране и зимни спортове“. Описани са тестовете за измерване на физическата дееспособност и са поместени оценителните таблици.