Вики и Ники 4. ПГ. Познавателна книжка по български език и литература

Предмет Български език и литература
Клас детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Тип издание Учебни помагала
Автори С. Здравкова, К. Танева, И. Павлова
ISBN 9786192152284
Купи

Познавателната книжка по Български език и литература „Вики и Ники“ е предназначена за деца от четвърта подготвителна възрастова група на детската градина и училището. Тя напълно отговаря на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование на МОН.


Учебното съдържание обхваща всички ядра на направлението и чрез многообразието от теми дава възможност да се реализират очакваните резултати и да се постигнат трайни знания. Предвидените практически задачи водят до естествено овладяване на българския език и развиват комуникативните възможности на децата. Основен образователен акцент е овладяването на българския език и развитието на общоучебните умения на детето преди постъпването му в първи клас.
Кратките текстове към всяка тема насочват педагога към технологията на ситуацията и са предназначени за четене от възрастен. Пиктограмите са зрителен ориентир за детето, те го насочват към конкретна дейност и формират умение за възприемане на инструкция чрез знак.


За регистриране на постиженията на детето в началото и в края на учебното време са предвидени задачите и упражненията от рубриката „Вече знам“, които се провеждат в рамките на планираните педагогически ситуации, в естествена среда и едновременно с цялата група.


Познавателната книжка по Български език и литература от системата „Вики и Ники“ изгражда основата на компетентностите по български език в контекста на единното формиране на ключовите компетентности и подпомага учителя в работата му за постигането на функционална грамотност, необходима за социалната реализация на бъдещите първокласници.